Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Krajowe rejestry »  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.11.2014 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.11.2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 Dz. U. z 2014 r. poz. 1667
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.03.15 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203 oraz z 2014 r. poz. 1161 i 1306) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 7) 
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru dłużników niewypłacalnych (§ 8 - 16) 
Rozdział 3. Informacje o wpisach dla wszystkich podmiotów (§ 17 - 18) 
Rozdział 4. Wpisy w rejestrze przedsiębiorców Przepisy szczegółowe dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców (§ 19 - 146) 
Oddział 1. Spółki jawne, komandytowe i partnerskie (§ 19 - 30) 
Oddział 2. Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych (§ 31 - 40) 
Oddział 3. Spółki komandytowo-akcyjne (§ 41 - 49) 
Oddział 4. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne (§ 50 - 60) 
Oddział 5. Spółki europejskie (§ 61 - 73) 
Oddział 6. Spółdzielnie (§ 74 - 84) 
Oddział 7. Spółdzielnia europejska (§ 85 - 96) 
Oddział 8. Przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze i instytucje gospodarki budżetowej (§ 97 - 106) 
Oddział 9. Przedsiębiorstwa zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy (§ 107 - 116) 
Oddział 10. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwa reasekuracji wzajemnej (§ 117 - 125) 
Oddział 11. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe i fundacje, gdy podlegają obowiązkowi wpisu w rejestrze przedsiębiorców na zasadzie art. 36 pkt 13 ustawy (§ 126 - 135) 
Oddział 12. Oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających w Polsce, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji (§ 136 - 146) 
Rozdział 5. Przepisy szczegółowe dla poszczególnych rodzajów podmiotów (§ 147 - 165) 
Oddział 1. Fundacje, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru na podstawie art. 49a ust. 1 ustawy (§ 147 - 155) 
Oddział 2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (§ 156 - 165) 
Rozdział 6. Wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych (§ 166 - 167) 
Rozdział 7. Przepisy końcowe (§ 168) 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. (poz. 1667)
Załącznik nr 1. Tablica znaków pisarskich  
Załącznik nr 2. Maksymalna liczba znaków pisarskich w poszczególnych polach Krajowego Rejestru Sądowego  
Załącznik nr 3. Rodzaje podmiotów wpisywanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
Załącznik nr 4. Lista oznaczeń form prawnych podmiotów objętych systemem integracji rejestrów  
Załącznik nr 5. Lista nazw rejestrów, w których zarejestrowane są podmioty objęte systemem integracji  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60