Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Sądownictwo administracyjne »  Ustawa z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu ...

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2012 r. poz. 270
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 718
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1369
 zmieniony przez
zmiany w:
 
Wyświetl wcześniejsze wersje
2017.12.28 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy wstępne (art. 1 - 24) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1 - 12a) 
Rozdział 2. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych (art. 13 - 14a) 
Rozdział 3. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 15) 
Rozdział 4. Skład sądu (art. 16 - 17) 
Rozdział 5. Wyłączenie sędziego (art. 18 - 24) 
Dział II. Strony (art. 25 - 44) 
Rozdział 1. Zdolność sądowa i procesowa (art. 25 - 31) 
Rozdział 2. Strony i uczestnicy postępowania (art. 32 - 33) 
Rozdział 3. Pełnomocnicy (art. 34 - 44) 
Dział III. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym (art. 45 - 172) 
Rozdział 1. Pisma w postępowaniu sądowym (art. 45 - 49) 
Rozdział 2. Skarga (art. 50 - 62) 
Rozdział 3. Wniosek o wszczęcie postępowania (art. 63 - 64) 
Rozdział 3a. Sprzeciw od decyzji (art. 64a - 64e) 
Rozdział 4. Doręczenia (art. 65 - 81) 
Rozdział 5. Terminy (art. 82 - 84) 
Rozdział 6. Uchybienie i przywrócenie terminu (art. 85 - 89) 
Rozdział 7. Posiedzenia sądowe (art. 90 - 114) 
Rozdział 8. Postępowanie mediacyjne i uproszczone (art. 115 - 122) 
Rozdział 9. Zawieszenie i podjęcie postępowania (art. 123 - 131) 
Rozdział 10. Orzeczenia sądowe (art. 132 - 167a) 
Rozdział 11. Prawomocność orzeczeń (art. 168 - 172) 
Dział IV. Środki odwoławcze (art. 173 - 198) 
Rozdział 1. Skarga kasacyjna (art. 173 - 193) 
Rozdział 2. Zażalenie (art. 194 - 198) 
Dział V. Koszty postępowania (art. 199 - 263) 
Rozdział 1. Zwrot kosztów postępowania między stronami (art. 199 - 210) 
Rozdział 2. Koszty sądowe (art. 211 - 238) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 211 - 229) 
Oddział 2. Wpis (art. 230 - 233) 
Oddział 3. Opłata kancelaryjna (art. 234 - 236) 
Oddział 4. Wydatki (art. 237 - 238) 
Rozdział 3. Zwolnienie od kosztów sądowych (art. 239 - 263) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 239 - 242) 
Oddział 2. Prawo pomocy (art. 243 - 263) 
Dział VI. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 264 - 269) 
Dział VII. Wznowienie postępowania (art. 270 - 285) 
Dział VIIa. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 285a - 285l) 
Dział VIII. Wykonywanie orzeczeń sądowych (art. 286 - 287) 
Dział IX. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (art. 288 - 298) 
Dział X. Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym (art. 299 - 300) 
Dział XI. Przepis końcowy (art. 301) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60