Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Finanse publiczne » Przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za ...

Ustawa z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 Dz. U. z 2013 r. poz. 168
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1311
2017.11.30 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 3) 
Dział II. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 4 - 41) 
Rozdział 1. Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 4 - 18c) 
Rozdział 2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 19 - 30) 
Rozdział 3. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar (art. 31 - 37) 
Rozdział 4. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania (art. 38 - 41) 
Dział III. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 42 - 71) 
Rozdział 1. Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 42 - 45) 
Rozdział 2. Komisje orzekające i ich właściwość (art. 46 - 51a) 
Rozdział 3. Zasady powoływania komisji orzekających i Głównej Komisji Orzekającej (art. 52 - 56) 
Rozdział 4. Organy właściwe do wypełniania funkcji oskarżyciela (art. 57 - 59a) 
Rozdział 5. Zasady powoływania Głównego Rzecznika i rzeczników dyscypliny (art. 60 - 64) 
Rozdział 6. Uprawnienia członków organów orzekających i rzeczników oraz funkcjonowanie i obsługa komisji i rzeczników (art. 65 - 71) 
Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 72 - 169) 
Rozdział 1. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 72 - 86) 
Rozdział 2. Dowody (art. 87 - 92) 
Rozdział 3. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (art. 93 - 95) 
Rozdział 4. Czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające (art. 96 - 108) 
Rozdział 5. Wniosek o ukaranie (art. 109 - 110) 
Rozdział 6. Postępowanie przed komisją orzekającą (art. 111 - 114) 
Rozdział 7. Posiedzenie (art. 115 - 116) 
Rozdział 8. Rozprawa (art. 117 - 137) 
Rozdział 9. Zażalenia i odwołania (art. 138 - 142) 
Rozdział 10. Postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą (art. 143 - 149) 
Rozdział 11. Ponowne rozpoznanie sprawy (art. 150 - 152) 
Rozdział 12. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 153 - 156) 
Rozdział 13. Stwierdzenie nieważności prawomocnych postanowień i orzeczeń (art. 157 - 161) 
Rozdział 14. Wznowienie postępowania (art. 162 - 166) 
Rozdział 15. Koszty postępowania, egzekwowanie kosztów postępowania i kar pieniężnych (art. 167 - 168) 
Rozdział 16. Skarga do sądu administracyjnego (art. 169) 
Dział V. Przepisy porządkowe (art. 170 - 195b) 
Rozdział 1. Sprostowania, udostępnianie akt, pisma, terminy (art. 170 - 178) 
Rozdział 2. Doręczenia (art. 179 - 186) 
Rozdział 3. Przekazywanie prawomocnych rozstrzygnięć i rejestr ukaranych oraz sprawozdania z działalności organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 187 - 193) 
Rozdział 4. Nadzór nad działalnością organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 194 - 195b) 
Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 196 - 202) 
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 196 - 198) 
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 199 - 202) 
POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60