Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2014 r. poz. 1502
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1666
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 108
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.03.01 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Preambuła

(uchylona)

Dział pierwszy. Przepisy ogólne (art. 1 - 185) 
Rozdział I. Przepisy wstępne (art. 1 - 91) 
Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy (art. 10 - 183) 
Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu (art. 183a - 183e) 
Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy (art. 184 - 185) 
Rozdział III. (zawierający art. 19-21 - uchylony)  
Dział drugi. Stosunek pracy (art. 22 - 77) 
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 22 - 24) 
Rozdział II. Umowa o pracę (art. 25 - 67) 
Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę (art. 25 - 292) 
Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę (art. 30 - 31) 
Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (art. 32 - 43) 
Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (art. 44 - 51) 
Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 - 55) 
Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 56 - 61) 
Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 611 - 62) 
Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę (art. 63 - 67) 
Rozdział IIa. (uchylony) (art. 671 - 674) 
Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy (art. 675 - 6717) 
Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę (art. 68 - 77) 
Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania (art. 68 - 72) 
Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru (art. 73 - 75) 
Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania (art. 76) 
Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę (art. 77) 
Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia (art. 771 - 93) 
Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą (art. 771 - 775) 
Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę (art. 78 - 83) 
Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę (art. 84 - 91) 
Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy (art. 92) 
Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna (art. 921) 
Rozdział IV. Odprawa pośmiertna (art. 93) 
Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika (art. 94 - 1131) 
Rozdział I. Obowiązki pracodawcy (art. 94 - 99) 
Rozdział II. Obowiązki pracownika (art. 100 - 101) 
Rozdział IIa. Zakaz konkurencji (art. 1011 - 1014) 
Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników (art. 102 - 1036) 
Rozdział IV. Regulamin pracy (art. 104 - 1044) 
Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia (art. 105 - 107) 
Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników (art. 108 - 1131) 
Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników (art. 114 - 127) 
Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy (art. 114 - 123) 
Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi (art. 124 - 127) 
Dział szósty. Czas pracy (art. 128 - 15112) 
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 128) 
Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy (art. 129 - 131) 
Rozdział III. Okresy odpoczynku (art. 132 - 134) 
Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy (art. 135 - 150) 
Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych (art. 151 - 1516) 
Rozdział VI. Praca w porze nocnej (art. 1517 - 1518) 
Rozdział VII. Praca w niedziele i święta (art. 1519 - 15112) 
Dział siódmy. Urlopy pracownicze (art. 152 - 175) 
Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe (art. 152 - 173) 
Rozdział II. Urlopy bezpłatne (art. 174 - 175) 
Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (art. 1751 - 1891) 
Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych (art. 190 - 206) 
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 190 - 193) 
Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego (art. 194 - 196) 
Rozdział III. Dokształcanie (art. 197 - 200) 
Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe (art. 2001 - 2002) 
Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia (art. 201 - 204) 
Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe (art. 205) 
Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe (art. 206) 
Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207 - 23715) 
Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy (art. 207 - 2093) 
Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika (art. 210 - 212) 
Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy (art. 213 - 214) 
Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne (art. 215 - 219) 
Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia (art. 220 - 225) 
Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia (art. 226 - 233) 
Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (art. 234 - 2371) 
Rozdział VIII. Szkolenie (art. 2372 - 2375) 
Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (art. 2376 - 23710) 
Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23711) 
Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23711a - 23713a) 
Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi (art. 23714) 
Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy (art. 23715) 
Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy (art. 238 - 24130) 
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 238 - 24113) 
Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy (art. 24114 - 24121) 
Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy (art. 24122 - 24130) 
Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy (art. 242 - 280) 
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 242 - 243) 
Rozdział II. Postępowanie pojednawcze (art. 244 - 261) 
Rozdział III. Sądy pracy (art. 262 - 280) 
Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281 - 283) 
Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń (art. 291 - 295) 
Dział czternastya. (zawierający art. 2951 i art. 2952 - uchylony)  
Dział piętnasty. Przepisy końcowe (art. 296 - 305) 
__________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: ...  
POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60