Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne »  Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i ...

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1440
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2015 r. poz. 748
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 887
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1383
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.02.01 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 23) 
Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy (art. 1 - 4) 
Rozdział 2. Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokości (art. 5 - 11) 
Rozdział 3. Niezdolność do pracy (art. 12 - 14) 
Rozdział 4. Podstawa wymiaru emerytur i rent (art. 15 - 23) 
Dział II. Emerytury (art. 24 - 56) 
Rozdział 1. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. (art. 24 - 26c) 
Rozdział 2. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. (art. 27 - 45) 
Rozdział 3. Przepisy szczególne dotyczące emerytury dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. (art. 46 - 50) 
Rozdział 3a. Emerytury górnicze (art. 50a - 50f) 
Rozdział 4. Ustalanie wysokości emerytur, o których mowa w art. 27-50e (art. 51 - 56) 
Dział III. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renta rodzinna (art. 57 - 74) 
Rozdział 1. Renta z tytułu niezdolności do pracy (art. 57 - 64) 
Rozdział 2. Renta rodzinna (art. 65 - 74) 
Dział IV. Dodatki do emerytur i rent (art. 75 - 76) 
Dział V. Zasiłek pogrzebowy (art. 77 - 81) 
Dział VI. Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie (art. 82 - 84) 
Dział VII. Przepisy wspólne dotyczące wysokości świadczeń (art. 85 - 99) 
Rozdział 1. Dolna i górna granica wysokości świadczeń (art. 85 - 87) 
Rozdział 2. Waloryzacja świadczeń (art. 88 - 94) 
Rozdział 3. Zbieg prawa do świadczeń (art. 95 - 99) 
Dział VIII. Zasady ustalania świadczeń (art. 100 - 114) 
Rozdział 1. Powstanie i ustanie prawa do świadczeń (art. 100 - 102) 
Rozdział 2. Zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń (art. 103 - 106) 
Rozdział 3. Zmiany w prawie do świadczeń i ich wysokości (art. 107 - 114) 
Dział IX. Postępowanie w sprawach świadczeń i wypłata świadczeń (art. 115 - 144) 
Rozdział 1. Ogólne zasady postępowania (art. 115 - 124) 
Rozdział 2. Obowiązki płatników składek, świadczeniobiorców oraz innych podmiotów (art. 125 - 128a) 
Rozdział 3. Ogólne zasady wypłaty świadczeń (art. 129 - 137) 
Rozdział 4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, egzekucja i potrącenia ze świadczeń (art. 138 - 144) 
Dział X. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe (art. 145 - 196) 
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 145 - 172) 
Rozdział 2. Przepisy przejściowe (art. 173 - 194h) 
Rozdział 3. Przepisy końcowe i uchylające (art. 195 - 196) 
Załącznik do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
(pominięto)  
POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60