Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady prowadzenia rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2008 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

 Dz. U. z 2008 r. nr 236, poz. 1634

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2010 r.

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 4) 
Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zakładu ubezpieczeń i dokumentacja ubezpieczeniowa (§ 5 - 18) 
Rozdział 3. Szczególne zasady rachunkowości w zakresie loka (§ 19 - 29) 
Rozdział 4. Szczególne zasady tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (§ 30 - 47) 
Rozdział 5. Szczególne zasady sporządzania sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń (§ 48 - 53) 
Rozdział 6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej (§ 54 - 56) 
Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 57 - 58) 
Załączniki do rozporządzeniaMinistra Finansów z dnia23 grudnia 2008 r. (poz. 1634)
Załącznik nr 1. Noty objaśniające do pozycji bilansu  
Załącznik nr 2. Noty objaśniające do technicznego rachunku ubezpieczeń na życie, technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz ogólnego rachunku zysków i strat  
Załącznik nr 3. Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych  
Załącznik nr 4. Zakres informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego  
Załącznik nr 5. Zakres informacji do sprawozdania z działalności zakładu ubezpieczeń  
Załącznik nr 6. Metody tworzenia rezerwy na wyrównanie szkodowości w ubezpieczeniach grupy 14 działu II  
Załącznik nr 7. Metoda obliczenia wysokości średniej ważonej stopy zwrotu z lokat stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ostatnich 3 latach obrotowych  
Załącznik nr 8. Sposób ustalania wysokości maksymalnej stopy technicznej  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60