Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady prowadzenia rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8.08.2008 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8.08.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

 Dz. U. z 2008 r. nr 162, poz. 1004

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2010 r.

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 2) 
Rozdział 2. Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej (§ 3 - 9) 
Rozdział 3. Metoda konsolidacji pełnej (§ 10 - 17) 
Rozdział 4. Metoda proporcjonalna (§ 18) 
Rozdział 5. Metoda praw własności (§ 19) 
Rozdział 6. Dokumentacja konsolidacyjna (§ 20) 
Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 21 - 22) 
Załączniki do rozporządzeniaMinistra Finansów z dnia8 sierpnia 2008 r. (poz. 1004)
Załącznik nr 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Załącznik nr 2. Skonsolidowany bilans  
Załącznik nr 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat  
Załącznik nr 4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych  
Załącznik nr 5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym  
Załącznik nr 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
__________________
1) Rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2006/46/WE ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60