Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady prowadzenia rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.06.2014 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.06.2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

 Dz. U. z 2014 r. poz. 880
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2016 r. poz. 2132
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 14.02.2018 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 2) 
Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (§ 3 - 9) 
Rozdział 3. Inwentaryzacja (§ 10 - 14) 
Rozdział 4. Ujmowanie, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego (§ 15 - 28) 
Rozdział 5. Sprawozdania finansowe kasy (§ 29) 
Rozdział 6. Przechowywanie danych (§ 30) 
Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 31 - 34) 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r.
Załącznik nr 1. Limity pomniejszenia podstawy tworzenia odpisów aktualizujących  
Załącznik nr 2. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym kasy  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60