Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady prowadzenia rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2013 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 Dz. U. z 2013 r. poz. 1721
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 23.12.2016 r.

Na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 711, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 3) 
Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (§ 4) 
Rozdział 3. Ujmowanie i wycena niektórych aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego (§ 5 - 13) 
Rozdział 4. Roczne sprawozdanie finansowe BFG (§ 14 - 15) 
Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 16 - 19) 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 1721)
Zakres informacji wykazywanych w rocznym sprawozdaniu finansowym BFG  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60