Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Rachunkowość budżetowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.06.2006 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.06.2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2006 r. nr 115, poz. 781
Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 88
Dz. U. z 2008 r. nr 16, poz. 100
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 8.02.2010 r.

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 2) 
Rozdział 2. Rodzaje sprawozdań (§ 3) 
Rozdział 3. Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań (§ 4) 
Rozdział 4. Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań (§ 5 - 18) 
Rozdział 5. Okresy sprawozdawcze (§ 19) 
Rozdział 6. Uzgadnianie sprawozdań (§ 20 - 21) 
Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 22 - 24) 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. (poz. 781)
Załącznik nr 1. Rb-23 miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (z wyłączeniem rachunków izb celnych) na koniec miesiąca ..... 20..... r.  
Załącznik nr 2. Rb-23A miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego na koniec miesiąca ..... 20..... r.  
Załącznik nr 3. Rb-23B miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych (z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego) na koniec miesiąca ..... 20..... r.  
Załącznik nr 4. Rb-23PL kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki na koniec okresu sprawozdawczego .....  
Załącznik nr 5. Rb-23 PRF miesięczne/roczne sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca ..... 20..... r.  
Załącznik nr 6. Rb-24 miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych na koniec miesiąca ..... 20..... r.  
Załącznik nr 7. Rb-27 miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych...  
Załącznik nr 8. Rb-27PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki za okres od początku roku do końca ...... kwartału roku .....  
Załącznik nr 9. Rb-27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia ..... roku .....  
Załącznik nr 10. Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca ..... kwartału roku .....  
Załącznik nr 11. Rb-PDP półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za okres od początku roku do dnia ..... roku .....  
Załącznik nr 12. Rb-28 miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia ..... 20..... roku  
Załącznik nr 13. Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do końca ..... kwartału ..... roku  
Załącznik nr 14. Rb-28 PRF miesięczne/roczne sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca ..... 20..... r.  
Załącznik nr 15. Rb-28NW miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego...  
Załącznik nr 16. Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia ..... roku ..... Uzupełniające dane dotyczące dotacji rozwojowej3) Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 3 Dotacja rozwojowa (zgodnie z Rb-27S)     Dotacja rozwojowa udzielona przez samorząd województwa beneficjentom w tym:     Gminom     Powiatom     Związkom jednostek samorządu terytorialnego     3) wypełniają tylko samorządy województw.  
Załącznik nr 17. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia ..... roku .....  
Załącznik nr 18. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia ..... roku .....  
Załącznik nr 18a. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia ..... roku .....  
Załącznik nr 19. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia ..... roku .....  
Załącznik nr 19a. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia ..... roku .....  
Załącznik nr 20. Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia ..... roku .....  
Załącznik nr 21. Rb-31 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia ..... roku .....  
Załącznik nr 22. Rb-33 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia ..... roku .....  
Załącznik nr 23. Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku ..... do końca ..... kwartału roku .....  
Załącznik nr 24. Rb-40 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na ..... rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego ............. od początku roku do dnia ........ roku .....  
Załącznik nr 25. Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za ..... kwartał 20..... roku  
Załącznik nr 26. Rb-70 kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w .............. od początku roku do końca kwartału .....20..... r.  
Załącznik nr 27. Rb-71 kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków / dotacji na finansowanie inwestycji wieloletnich za okres od początku roku do końca ..... kwartału 20..... roku  
Załącznik nr 28. Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych w roku .....  
Załącznik nr 29. Rb-FM półroczne/roczne sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego za okres od początku roku do końca ..... roku .....  
Załącznik nr 30. Rb-ZUS półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres od początku roku do dnia ..... 20..... r.  
Załącznik nr 30a. Rb-ZUS półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres od początku roku do dnia ..... 20..... r.  
Załącznik nr 30b. Rb-ZUS półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres od początku roku do dnia ..... 20..... r.  
Załącznik nr 31. Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych / jednostek samorządu terytorialnego na koniec 20..... r.  
Załącznik nr 32. Rb-Z-PPP kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego za okres od początku roku do dnia ..... roku .....  
Załącznik nr 33. Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa oraz w zakresie przepływu i wykorzystania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności  
Załącznik nr 34. Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
Załącznik nr 35. Instrukcja sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych  
Załącznik nr 36. Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego  
Załącznik nr 37. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa  
Załącznik nr 38. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60