Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości »  Komunikat nr 13 Ministra Finansów z dnia 22.06.2010 ...

Komunikat nr 13 Ministra Finansów z dnia 22.06.2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego krajowego standardu rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy"

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. Urz. Min. Fin. z 2010 r. nr 7, poz. 31
Ogłasza się uchwałę nr 7/10 Krajowego Standardu Rachunkowości z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego krajowego standardu rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy", ...  
Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy"
I. Cel i zakres stosowania Standardu  
II. Definicje  
III. Wartość podatkowa aktywów. Ustalanie różnic przejściowych między wartością bilansową a wartością podatkową aktywów  
IV. Wartość podatkowa pasywów. Ustalanie różnic przejściowych między wartością bilansową a wartością podatkową pasywów  
V. Wartość podatkowa pozycji nieujętych w aktywach i zobowiązaniach. Ustalanie różnic przejściowych dotyczących tych pozycji. Straty podatkowe możliwe do odliczenia od dochodu w przyszłości. Niewykorzystane ulgi podatkowe.  
VI. Ustalanie wartości podatkowych aktywów i pasywów w umowach leasingowych  
VII. Ujmowanie zobowiązań i należności z tytułu podatku dochodowego  
VIII. Tworzenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
IX. Ustalanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
X. Wycena należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego  
XI. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
XII. Pozycje bezpośrednio zwiększające lub zmniejszające kapitał własny. Ujęcie kosztu lub przychodu z tytułu podatku dochodowego  
XIII. Premie inwestycyjne  
XIV. Kompensowanie należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
XV. Połączenia. Nabycie jednostki lub jej zorganizowanej części  
XVI. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych. Wycena udziałów w jednostkach podporządkowanych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych  
XVII. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym (jednostkowym i skonsolidowanym)  
XVIII. Ujawnianie informacji dotyczących podatku dochodowego (w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym)  
XIX. Śródroczne sprawozdania finansowe (jednostkowe jak i skonsolidowane)  
Załącznik A. Procedury stosowane przy ujmowaniu i wycenie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
Załącznik B. Przykład zastosowania procedur, omówionych w załączniku A  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60