Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Dyrektywa UE w sprawie VAT »  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia ...

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011
z dnia 15.03.2011 r. ustanawiające środki wykonawcze
do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
(wersja przekształcona)

 Dz. Urz. UE L z 2011 r. nr 77/1
Wyświetl wcześniejsze wersje
2017.01.01 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ...  
Rozdział I. Przedmiot (art. 1) 
Rozdział II. Zakres stosowania (Tytuł I dyrektywy 2006/112/WE) (art. 2 - 4) 
Rozdział III. Podatnicy (Tytuł III dyrektywy 2006/112/WE) (art. 5) 
Rozdział IV. Transakcje podlegające opodatkowaniu (Artykuły 24-29 dyrektywy 2006/112/WE) (art. 6 - 9a) 
Rozdział V. Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu (art. 10 - 41) 
Sekcja 1. Pojęcia (art. 10 - 13b) 
Sekcja 2. Miejsce dostawy towarów (Artykuły 31-39 dyrektywy 2006/112/WE) (art. 14 - 15) 
Sekcja 3. Miejsce wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (Artykuły 40, 41 oraz 42 dyrektywy 2006/112/WE) (art. 16) 
Sekcja 4. Miejsce świadczenia usług (Artykuły 43-59 dyrektywy 2006/112/WE) (art. 17 - 41) 
Podsekcja 1. Status usługobiorcy (art. 17 - 18) 
Podsekcja 2. Charakter, w jakim działa usługobiorca (art. 19) 
Podsekcja 3. Miejsce siedziby usługobiorcy (art. 20 - 24) 
Podsekcja 3a. Domniemania dotyczące miejsca, w którym znajduje się usługobiorca (art. 24a - 24c) 
Podsekcja 3b. Obalanie domniemań (art. 24d) 
Podsekcja 3c. Dowody służące ustaleniu miejsca, w którym znajduje się usługobiorca oraz obalanie domniemań (art. 24e - 24f) 
Podsekcja 4. Wspólne przepisy dotyczące ustalenia statusu usługobiorcy, charakteru, w jakim działa, i miejsca, w którym się znajduje (art. 25) 
Podsekcja 5. Świadczenie usług na zasadach ogólnych (art. 26 - 29) 
Podsekcja 6. Świadczenie usług przez pośredników (art. 30 - 31) 
Podsekcja 6a. Świadczenie usług związanych z nieruchomościami (art. 31a - 31c) 
Podsekcja 7. Świadczenie usług w ramach działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, edukacyjnej, rozrywkowej lub podobnej (art. 32 - 33a) 
Podsekcja 8. Świadczenie pomocniczych usług transportowych, a także wycena majątku ruchomego i prace na tym majątku (art. 34) 
Podsekcja 9. Świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych na pokładzie środków transportu (art. 35 - 37) 
Podsekcja 10. Wynajem środków transportu (art. 38 - 40) 
Podsekcja 11. Świadczenie usług na rzecz osób spoza wspólnoty niebędących podatnikami (art. 41) 
Rozdział VI. Podstawa opodatkowania (Tytuł VII dyrektywy 2006/112/WE) (art. 42) 
Rozdział VII. Stawki (art. 43) 
Rozdział VIII. Zwolnienia (art. 44 - 51) 
Sekcja 1. Zwolnienia dotyczące niektórych czynności wykonywanych w interesie publicznym (Artykuły 132, 133 oraz 134 dyrektywy 2006/112/WE) (art. 44) 
Sekcja 2. Zwolnienia dotyczące innych czynności (Artykuły 135, 136 oraz 137 dyrektywy 2006/112/WE) (art. 45) 
Sekcja 3. Zwolnienia w imporcie (Artykuły 143, 144 oraz 145 dyrektywy 2006/112/WE) (art. 46) 
Sekcja 4. Zwolnienia w eksporcie (Artykuły 146 oraz 147 dyrektywy 2006/112/WE) (art. 47 - 48) 
Sekcja 5. Zwolnienia dotyczące niektórych transakcji traktowanych jak eksport (Artykuły 151 oraz 152 dyrektywy 2006/112/WE) (art. 49 - 51) 
Rozdział IX. Odliczenia (Tytuł X dyrektywy 2006/112/WE) (art. 52) 
Rozdział X. Obowiązki podatników i niektórych osób niebędących podatnikami (Tytuł XI dyrektywy 2006/112/WE) (art. 53 - 55) 
Sekcja 1. Osoby zobowiązane do zapłaty VAT (Artykuły 192a -205 dyrektywy 2006/112/WE) (art. 53 - 54) 
Sekcja 2. Przepisy różne (Artykuły 272 i 273 dyrektywy 2006/112/WE) (art. 55) 
Rozdział XI. Procedury szczególne (art. 56 - 63c) 
Sekcja 1. Procedura szczególna dla złota inwestycyjnego (Artykuły 344-356 dyrektywy 2006/112/WE) (art. 56 - 57) 
Sekcja 2. Procedury szczególne dotyczące podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami (art. 358-369k dyrektywy 2006/112/WE) (art. 57a - 63c) 
Podsekcja 1. Definicje (art. 57a) 
Podsekcja 2. Stosowanie procedury unijnej (art. 57b) 
Podsekcja 3. Zakres procedury unijnej (art. 57c) 
Podsekcja 4. Identyfikacja (art. 57d - 57g) 
Podsekcja 5. Obowiązki sprawozdawcze (art. 57h) 
Podsekcja 6. Wykluczenie (art. 58 - 58c) 
Podsekcja 7. Deklaracja VAT (art. 59 - 61a) 
Podsekcja 8. Waluta (art. 61b) 
Podsekcja 9. Płatności (art. 62 - 63b) 
Podsekcja 10. Ewidencja (art. 63c) 
Rozdział XII. Przepisy końcowe (art. 64 - 65) 
Załącznik I. Artykuł 7 niniejszego rozporządzenia  
Załącznik II. Artykuł 51 niniejszego rozporządzenia  
Załącznik III. Artykuł 56 niniejszego rozporządzenia  
Załącznik IV. Tabela korelacji  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60